TERMINARZ SZKOLEŃ w 2018 roku

Warszawa: 11VI, 10VII, 7VIII, 4IX, 9X, 6XI, 4XII

PROGRAM SZKOLENIA

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej.
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

 

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.