REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń na udział w dedykowanych, indywidualnych, bezpłatnych webinarach 1 na 1, oferowanych przez European Training & Consulting Center Sp. z o. o. (dalej zwana ET&CC) i ważny jest od 20.03.2020 roku.

§ 1 Organizator szkoleń
Organizatorem wszystkich szkoleń online – webinarów oraz oferującym dodatkowe usługi/ produkty w serwisie  www.darmoweszkolenia.pl (lub www.webinaria1na1.pl przekierowana na www.darmoweszkolenia.pl) jest European Training & Consulting Center Sp. z o.o., z siedzibą w 00-867 Warszawie, al. Jana Pawła II 27, NIP 527-21-64-310

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium
1. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.darmoweszkolenia.pl w zakładce “Wejdź i zamów webinarium”, akceptacja niniejszego regulaminu oraz wszelkich zgód wynikających z RODO. W darmowym webinarium jedna osoba, może wziąć udział jeden raz.
2. Webinaria odbywają się przez dostępny w Polsce komunikator Google Meet i trwają łącznie 45 minut. Zgłoszenie uczestnictwa “on line” stanowi deklarację chęci wzięcia udziału w webinarium. Po telefonicznym uzgodnieniu warunków technicznych, organizacyjnych oraz sprecyzowaniu potrzeb uczestnika webinarium trener prowadzący wspólnie ustala dogodny termin odbycia webinarium.  Ewentualne koszty związane z opłatą dla firm oferujących dostęp do komunikatora internetowego Google Meet ponosi ET&CC.
Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z ET&CC. Webinaria przeznaczone są dla kadry kierowniczej, menedżerów zatrudnionych w firmach i instytucjach zarejestrowanych na terenie Polski, bez znaczenia na wielkość firmy i formę zatrudnienia. Jedna osoba może wziąć udział w darmowym webinarium tylko jeden raz. Z jednej firmy/ organizacji można oddelegować do udziału w różnych 45 minutowych, darmowych webinariach maksymalnie 5 osób.

§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Zamawiający, ma możliwość rezygnacji z webinarium, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić na min. 24 godziny przed terminem webinarium w formie pisemnej (e-mail, fax) lub telefonicznie pod numer 607 73 00 00.
3. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w webinarium do dnia (godz. 20.00) poprzedzającego termin webinarium uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w innych, przyszłych webinarach oferowanych przez ET&CC.

§ 4 Zmiany dotyczące webinarium
1. ET&CC zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu webinarium z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
2. O wszelkich zmianach ET&CC zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować z webinarium, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.

§ 5 Płatność
1. Udział w webinarach 45 minutowych oferowych na www.darmoweszkolenia.pl są bezpłatne. W ramach darmowego webinarium uczestnik otrzymuje rozszerzony materiał szkoleniowy eBook, w formie PDF, wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres email.
2. Dodatkowo proponowane są płatne usługi/ produkty, które uczestnik może (nie musi) zakupić po odbytym webinarium. Płatne są:   imienny (dwujęzyczny) certyfikat odbycia webinarium w danej tematyce – 65 zł netto +23% VAT, indywidualne konsultacji z dojazdem do siedziby klienta – 1500 zł netto +23%VAT, dodatkowych webinarów w uzgodnionym terminie  – 150 zł netto +23%VAT za 120 minut. Kwoty dodatkowych płatnych usług/ produktów są podane na stronie www.darmoweszkolenia.pl w zakładce zgłoszenia/ opcje zamówienia po wejściu na “Wejdź i zamów webinarium”.
3. Zakup imiennego certyfikatu możliwy jest wyłącznie dla uczestników, którzy odbyli w danym temacie webinarium.
4. Wysłanie zgłoszenia (po odbytym webinarium) na płatne usługi/ produkty upoważnia ET&CC do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej (podstawa prawna art. 106n ust. 1 ustawy o VAT) bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. ET&CC po otrzymaniu zgłoszenia na płatne usługi/ produkty kontaktuje się telefonicznie lub mailowo celem uzyskania szczegółowych danych do wystawienia faktury VAT.

§ 6 Ochrona danych osobowych/ Polityka prywatności
Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Klientów European Training & Consulting Center Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane adresy e-mail. Zgodnie z RODO informujemy, iż dane osobowe potrzebne do certyfikacji i procesu zgłoszenia zostaną zniszczone (usunięte z komputera na które przesłane jest zgłoszenie) niezwłocznie po odbyciu webinarium.

§ 7 Polityka prywatności  1. Administrator w działalności serwisu darmoweszkolenia.pl kieruje się zapewnieniem jego Użytkownikom całkowitej ochrony prywatności i pełnego bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług. Celem Administratora jest, aby każdy korzystający z serwsu miał poprzez system zabezpieczeń w postaci rejestracji, możliwość niezakłóconej realizacji swoich celów za pośrednictwem serwisu.

2.W związku z tym serwis darmoweszkolenia.pl pragnie zapewnić, że powierzone dane wykorzystywane są jedynie w celach określonych w Regulaminie i nie wykraczających poza ramy przepisów prawa polskiego.

3.Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
4.Przy zbieraniu danych Administrator obowiązany jest do poinformowania osoby, której dane są zbierane, o swoich danych rejestrowych, celu zbierania danych, prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych.

5.Administrator danych osobowych zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały one zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, historycznych, dydaktycznych, statystycznych oraz po uzyskaniu jej zgody.

6.Udostępnianie danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, może odbywać się wyłącznie na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7.Dane osobowe uzyskane w związku z funkcjonowaniem serwisu podlegają zabezpieczeniu, w szczególności przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

8.Przetwarzaniem danych zajmować się będą wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie administratora danych i wpisane do stosownej ewidencji. Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu zabezpieczenia tych danych.

9.Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące zachowania poufności informacji prosimy kierować do Administratora na adres e-mail office@training.com.pl. Administrator będzie na nie odpowiadać, względnie będzie stosować je w działalności serwisu.

10.Administrator nie będzie udostępniać danych innym podmiotom gospodarczym.