REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń na udział w dedykowanych, indywidualnych, bezpłatnych webinarach 1 na 1, oferowanych przez European Training & Consulting Center Sp. z o. o. (dalej zwana ET&CC) i ważny jest od 20.03.2020 roku.

§ 1 Organizator szkoleń
Organizatorem wszystkich szkoleń online – webinarów oraz oferującym dodatkowe usługi/ produkty na stronie www.darmoweszkolenia.pl jest European Training & Consulting Center Sp. z o.o., z siedzibą w 00-867 Warszawie, al. Jana Pawła II 27, NIP 527-21-64-310

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium
1. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia on-line dostępnego na stronie internetowej www.darmoweszkolenia.pl w zakładce “Wejdź i zamów webinarium”, akceptacja niniejszego regulaminu oraz wszelkich zgód wynikających z RODO. W darmowym webinarium jedna osoba, może wziąć udział jeden raz.
2. Webinaria odbywają się przez dostępne na polskim rynku komunikatory internetowe i trwają łącznie 45 minut. Zgłoszenie uczestnictwa “on line” stanowi deklarację chęci wzięcia udziału w webinarium. Po telefonicznym uzgodnieniu warunków technicznych, organizacyjnych oraz sprecyzowaniu potrzeb uczestnika webinarium trener prowadzący sugeruje termin odbycia webinarium.  Ewentualne koszty związane z opłatą dla firm oferujących dostęp do komunikatorów internetowych ponosi ET&CC.
Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z ET&CC.

§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Zamawiający, ma możliwość rezygnacji z webinarium, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić na min. 24 godziny przed terminem webinarium w formie pisemnej (e-mail, fax) lub telefonicznie pod numer 607 73 00 00.
3. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w webinarium do dnia (godz. 20.00) poprzedzającego termin webinarium uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w innych, przyszłych webinarach oferowanych przez ET&CC.

§ 4 Zmiany dotyczące webinarium
1. ET&CC zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu webinarium z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
2. O wszelkich zmianach ET&CC zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować z webinarium, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.

§ 5 Płatność
1. Udział w webinarach oferowych na www.darmoweszkolenia.pl są bezpłatne.
2. Dodatkowo proponowane są usługi/ produkty, które uczestnik webinarium może (nie musi) zakupić po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki w zakładce zgłoszenia przed jak i po szkoleniu. Płatne są: zakup rozszerzonego ebooka szczegółowo omawiającego dane zagadnienie z tematu szkolenia oraz dokumentacji, zakup imiennego (dwujęzycznego) certyfikatu odbycia webinarium w danej tematyce, zakup indywidualnych konsultacji, szkoleń w uzgodnionym terminie lub kolejny indywidualny webinar. Kwoty dodatkowych płatnych usług/ produktów są podane na stronie www.darmoweszkolenia.pl w zakładce zgłoszenia/ opcje zamówienia po wejściu na “Wejdź i zamów webinarium”.
3. Zakup imiennego certyfikatu możliwy jest wyłącznie dla uczestników, którzy odbyli w danym temacie webinarium.
4. Wysłanie zgłoszenia na płatne usługi/ produkty upoważnia ET&CC do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej (podstawa prawna art. 106n ust. 1 ustawy o VAT) bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. ET&CC po otrzymaniu zgłoszenia na płatne usługi/ produkty kontaktuje się telefonicznie lub mailowo celem uzyskania szczegółowych danych do wystawienia faktury VAT.

§ 6 Ochrona danych osobowych
Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Klientów European Training & Consulting Center Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane adresy e-mail. Zgodnie z RODO informujemy, iż dane osobowe potrzebne do certyfikacji i procesu zgłoszenia zostaną zniszczone (usunięte z komputera na które przesłane jest zgłoszenie) niezwłocznie po odbyciu webinarium.