PROSIMY WYBRAĆ 1 TEMAT SPOŚRÓD PONIŻSZEGO PROGRAMU I UMIEŚCIĆ GO W DALSZEJ CZĘŚCI ZGŁOSZENIA JAKO TEMAT SZKOLENIA.

PROGRAM SZKOLENIA

Program:

Wprowadzenie do Project Management:

 • historia PM w Polsce i na świecie,
 • co to jest jest projekt, zadanie, działanie, operacja, czynność, proces?
 • „złoty trójkąt projektu” – zakres, czas, budżet,
 • dlaczego project management?

Definiowanie projektu:

 • definiowanie celów i specyfikowanie wymagań zgodnie z zasadą SMART,
 • wpływ jakości definiowania na jakość realizacji przedsięwzięcia i klarowność rozliczenia się z pracy przy odbieraniu produktów projektu,
 • konflikt celów,
 • kontekst realizacji projektu zadaniowego,
 • zorganizowanie i struktura przedsięwzięcia zadaniowego,
 • komitet sterujący, kierownik pojektu, klient, sponsor, koordynator projektów (środowisko wieloprojektowe),

Planowanie projektu:

 • budowanie zespołu projektowego,
 • zawarcie zakresu w WBS (strukturze podziału prac),
 • podział projektu na dostarczane produkty,
 • zasady numeracji i tworzenia szablonów WBS,
 • matryca alokacji zasobów do WBS,
 • szacowanie pracochłonności, czasu, kosztu,
 • metody eksperckie, dane historyczne – kiedy wolno stosować?,
 • budowa diagramu sieciowego i metoda CPM (ścieżki krytycznej),
 • harmonogramowanie działań/zadań w oparciu o wykres Gantt’a,
 • zadania krytyczne, niekrytyczne, podkrytyczne,
 • metody skracania ścieżki krytycznej,
 • optymalizacja alokacji zasobów i redukcja kosztów.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • planowanie i zarządzanie ryzykiem,
 • definicja i rodzaje ryzyk,
 • metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
 • metody oceny, hierarchizacji i analizy ryzyk,
 • zaplanowanie reakcji i sposobów monitorowania ryzyk w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 • wyćwiczenia podejścia pro – aktywnego, a nie reaktywnego,
 • dobór właścicieli ryzyk,
 • wprowadzenie ewentualnych zmian do planu projektu zadaniowego,
 • zatwierdzenie planu bazowego projektu.

Wdrożenie projektu

 • ustalenie zespołu projektowego
 • struktura i organizacja zespołu

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.