REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń na udział w darmowych eSzkoleniach oferowanych przez European Training & Consulting Center Sp. z o. o. (dalej zwana ET&CC)

§ 1 Organizator szkoleń
Organizatorem wszystkich szkoleń online przez skype’a oraz oferującym dodatkowe usługi/ produkty na stronie www.darmoweszkolenia.pl jest European Training & Consulting Center Sp. z o.o., z siedzibą w 00-867 Warszawie, al. Jana Pawła II 27, NIP 527-21-64-310

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
1. Szkolenia odbywają się przez komunikator skype i trwają łącznie 30 minut Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stanowi umowę między ET&CC a Zamawiającym i określa wzajemne zobowiązania pomiędzy nimi. Warunki umowy dodatkowo precyzuje zawarta na stronie internetowej oferta (program szkolenia, czas ich realizacji oraz dodatkowe usługi/ produkty) na podstawie której Zgłaszający podejmuje decyzję o zgłoszeniu.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia (ZGŁOSZENIA) on-line dostępnego na stronie internetowej darmoweszkolenia.pl akceptacja niniejszego regulaminu oraz wszelkich zgód wynikających z RODO.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia ET&CC potwierdza mailowo wpłynięcia zgłoszenia oraz wpisania na listę uczestników. Po uzgodnieniach z trenerem danej dziedziny ET&CC ponownie kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z dokładną propozycją terminu odbycia zadeklarowanego szkolenia.

Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z ET&CC. Każda osoba – uczestnik szkolenia może wziąć udział jeden raz w danym szkoleniu, z którego wybiera jeden temat poruszany podczas godzinnego szkolenia.

§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Zamawiający, ma możliwość rezygnacji ze szkolenia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail, fax) lub telefonicznie pod numer 607 73 00 00.
3. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu do dnia poprzedzającego termin szkolenia uczestnik taki/ zgłaszająca firma/ nie będzie mógł wziąć udziału w przyszłości w innych tematach darmowych szkoleń organizowanych przez ET&CC.

§ 4 Zmiany dotyczące szkolenia
1. ET&CC zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
2. ET&CC zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.
3. O wszelkich zmianach ET&CC zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować ze szkolenia, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.

§ 5 Płatność
1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego z zaznaczeniem odpowiedniej rubryki jest deklaracją udziału w szkoleniu a udział w nim jest darmowy – bezpłatny.
2. Płatne są dodatkowe usługi/ produkty, które uczestnik szkolenia może (nie musi) zakupić po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki w zakładce zgłoszenia przed jak i po szkoleniu. Płatne są:
a/ zakup ebooka szczegółowo omawiającego dane zagadnienie z tematu szkolenia oraz dokumentacji.
b/ zakup imiennego (dwujęzycznego) certyfikatu odbycia szkolenia w danej tematyce.
c/ zakup indywidualnych konsultacji w temacie szkolenia w uzgodnionym terminie.
3. Kwoty dodatkowych płatnych usług/ produktów z punktu 2§5 są każdorazowo podane na stronie www.darmoweszkolenia.pl w zakładce Zgłoszenia.
4. Dodatkowe płatne usługi/ produkty z pkt 2§5 można zakupić po odbytym szkoleniu w danym zagadnieniu.
5. Zakup imiennego certyfikatu pkt 2b§5 możliwy jest wyłącznie dla uczestników, którzy odbyli w danym dniu szkolenie.
6. Wysłanie zgłoszenia na płatne usługi/ produkty upoważnia ET&CC do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej (podstawa prawna art. 106n ust. 1 ustawy o VAT) bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. ET&CC po otrzymaniu zgłoszenia na płatne usługi/ produkty kontaktuje się telefonicznie lub mailowo celem uzyskania szczegółowych danych do wystawienia faktury VAT.

§ 6 Ochrona danych osobowych
Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Klientów European Training & Consulting Center Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane adresy e-mail. Zgodnie z RODO informujemy, iż dane osobowe potrzebne do certyfikacji i procesu zgłoszenia zostaną zniszczone (usunięte z komputera na które przesłane jest zgłoszenie) niezwłocznie po odbyciu szkolenia.