PROSIMY WYBRAĆ 1 TEMAT SPOŚRÓD PONIŻSZEGO PROGRAMU I UMIEŚCIĆ GO W DALSZEJ CZĘŚCI ZGŁOSZENIA JAKO TEMAT SZKOLENIA.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Narzędzia organizowania czasu

 1. Krąg reguł zarządzania czasem- prezentacja i wdrażanie technik i zasad organizowania i zarządzania czasem
 2. Analiza macierzy Eisenhowera – model klasyfikacji wykonywanych zadań w ujęciu „zadanie pilne – zadanie ważne”
 3. Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC
 4. Określenie indywidualnych czynników ograniczających dobre gospodarowanie czasem
 5. Reguła Pareto 80:20 – model poszukiwania kluczowych miejsc dla aktywności zawodowej i osobistej

Etapy zarządzania czasem

Prezentacja i wdrażanie procesu zarządzania czasem

 1. Technika fundamenty – definiowanie zamierzeń, działań (etap przygotowania koncepcji zmian)
 2. Technika SMART – sposób określania mierzalnych i ambitnych celów (etap przygotowania celów)
 3. Technika PMI – umiejętność podejmowania decyzji i wcielania ich w życie (etap oceny pomysłów i adaptacji)
 4. Kontrola zaplanowanych działań (etap kontrolowania działań)
 5. Zasady związane z tematyką asertywności stosowane w zarządzaniu czasem

Organizowanie czasu w kontekście pracy z innymi ludźmi

Prezentacja i nauka posługiwania się technikami podnoszącymi efektywność pracy zespołowej

 1. Zasady skutecznej komunikacji
 2. Zasady budowania dobrej atmosfery i skuteczności w układach interpersonalnych
 3. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych
 4. Wzory budowania relacji na zasadzie „wygrany – wygrany”

Psychologia zarządzania czasem:

 1. Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić,
 2. Programowanie swoich przyszłych zachowań – projektowanie mentalne,

Efektywne wykorzystanie czasu w pracy:

 1. Organizacja stanowiska pracy,
 2. Jak odkryć i wyeliminować „pożeraczy czasu”,
 3. Jak wykorzystać wykres „krzywej zakłóceń” dnia,
 4. Analiza „spraw wpływających” i umiejętność ich katalogowania,
 5. Zasady i reguły delegowania zadań.

Styl życia sprzyjający zarządzaniem sobą w czasie:

 1. jak wykorzystać swój „zegar biologiczny”,
 2. nawyk dbania o zdrowie i kształtowania tężyzny fizycznej,
 3. nowoczesne strategie uczenia się; techniki szybkiego i skutecznego przyswajania informacji (szybkie czytanie, techniki pamięciowe, mapy myśli),

 

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.